Transparant

De provincie moet een opener en transparanter bestuursorgaan worden. Juist de komende periode biedt kansen om dit ideaal van D66 dichterbij te brengen. De provincie moet namelijk fors bezuinigen. Door met visie in de uitgaven te snijden houden we een provincie over, die heldere kerntaken goed uitvoert.

Kerntaken!

De traditionele wettelijke provinciale taken zijn ruimtelijke ordening en het beheer van de provinciale wegen. In het verlengde daarvan zie ik het als een kerntaak van de provincie om een belangrijke bijdrage te leveren aan het scheppen van een prettig vestigingsklimaat in Limburg. Zowel voor mensen als voor bedrijven. Andere belangrijke maatschappelijke taken op het gebied van cultuur, zorg en sociale voorzieningen kunnen beter door het rijk of de gemeenten worden uitgevoerd.

Terughoudend?

In principe mag de provincie zich overal mee bemoeien, maar als het aan mij ligt, moet de provincie zich daarin terughoudend opstellen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de Limburgse ziekenhuizen zich gaan specialiseren. Maar de provincie moet zich niet uit eigen beweging bemoeien met de vraag welke ingrepen er in welk ziekenhuis mogen worden uitgevoerd.